Barion Pixel

Nyereményjáték lebonyolítására vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Várva Várt Alapítvány (székhelye: 1077 Budapest, Almássy tér 3. 5/7 , nyilvántartási szám: 01-01-0011107,  adószáma: 18139039-1-42) ismertesse Önnel a nyereményjátékok lebonyolításával kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve. A nyereményjáték lefolytatásának tekintetében Várva Várt Alapítvány adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36 303297315, e-mail: info@varvavart.hu.  Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

1. Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre Adatkezelő rendszeresen nyereményjátékot szervez, amely keretében a Játék leírásban szereplő nyereményt nyerhet a Játékos. A nyereményjáték lebonyolítása során Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel: – a játékban való részvételhez szükséges, a Játékos által megadott alapadatok: név, email, – nyerőkódok, amennyiben a Játék ezen alapul, – tudás alapú kérdésre adott válasz; – nyertes lakcím adata. Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a nyereményjátékot a Játékszabályzatban foglaltak szerint lebonyolítsuk és a nyereményt eljuttassuk az Ön számára. Az adatkezelés az Ön által megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely a GDPR 6. § (1) a) pontja alapján feljogosít minket a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak a kezelésére. A hozzájárulást a megadást követően bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a nyereményjátékból kizárásra kerül. A Játékosok adatait a Játék lebonyolítása alatt tároljuk, azt követően kizárólag a nyertes adatait kezeljük. A nyertesek név és e-mail cím adatát a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig őrizzük. A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag a Játék lebonyolításával foglalkozó kollégáink férhetnek hozzá.  Az Önt megillető jogok Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@varvavart.hu e mail címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között -: a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk) b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk) c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3)) c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk) d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, ha a jogszabályi feltételek teljesülnek (17. cikk), e) bizonyos esetekben kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk); g) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3)); h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk). Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ügyfelszolgalat@naih.hu) Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt. Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Várva Várt Alapítvány 
2020. november 30.

0
    0
    Kosár
    A kosár üresTovább vásárolok