Barion Pixel

Hétköznapokon 8-17 között: 

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Tevékenységek

I. Bevezetés
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Várva Várt Alapítvány (továbbiakban mint Alapítvány, Adatkezelő) által alkalmazott, és magára nézve kötelezően elismert adatvédelmi és – kezelési elveket. Alapítványunk célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa partnerei, valamint a vele kapcsolatba kerülő érintettek személyes adatainak védelmét.

A Várva Várt Alapítvány, mint adatkezelő adatai:

neve: Várva Várt Alapítvány
székhelye: 1077 Budapest, Almássy tér 3. 5/7.
adószáma: 18139039-1-42
telefonszám: +36 30 329 7315
e-mail: info@varvavart.hu
Tárhelyszolgáltató

Név: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail cím: info@ezit.hu
Telefonszám: +36 1 700 40 30
II. Fogalom meghatározások
A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„adattovábbítás”:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
„adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
„adatfeldolgozás”:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
„felhasználó”: az a természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján a TMSI szolgáltatását igénybe veszi;
„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

III. Adatkezelések
1. Fizetés, vásárlás
Az adatkezelés célja: a Várva Várt Alapítvány munkájára adott önkéntes adományokkal, támogatói csomagok, jegyek, termékek megvásárlásával kapcsolatos adminisztráció nyomon követése, a megrendelések teljesítse, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettségét teljesítse, az adományozóval, vásárlóval a kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, szolgáltatás/termék megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési módja.
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló nem kaphat névre szóló számlát, a fizetés elutasításra kerülhet, a csomag kézbesítése ellehetetlenülhet.
Adattovábbítás:
Barionon keresztül történő online fizetés esetén
a vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) felé kerülnek továbbításra. A tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és azok nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre:

PayPalon keresztül történő online fizetés esetén:
a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé kerül továbbításra.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói
A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00

Az címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az címzett weboldala:https://gls-group.eu/HU/hu/home

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
az al-adatfeldolgozó megnevezése: Firnigelné Nagy Anikó Katalin EV

az al-adatfeldolgozó székhelye: 2330 Dunaharaszti, Dankó Pista u. 11/b

az al-adatfeldolgozó telefonszáma: +36707710539

az al-adatfeldolgozó e mail címe: firnigel.konyveles@gmail.com

az adatfeldolgozó weboldala: –

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban – azaz 8 évig – kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

2. Névjegykártyák
Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése.
Az adatkezelés jogalapja: a névjegykártya tulajdonosa önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel realizálódik, amikor átadásra kerül Adatkezelőnek, vagy munkatársának a személyes adatokat tartalmazó névjegy.
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím. Esetlegesen munkahely neve, munkahely címe, továbbá a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.
Adatkezelés tárolása: a kapott névjegykártyát papír alapon névjegytartóban – elzárható szekrényben és/vagy a névjegykártyán szereplő adatok számítógépen történő rögzítésével – a vezetés által meghatározott módon és helyen lehet tárolni.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, ellenkező esetben a névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó utasításig.
Az adatok megismerésére jogosult személy: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3. Válsághelyzetben levő/örökbe adni szándékozó szülővel kötött megállapodás/adatlap
Az adatkezelés célja: a Várva Várt Alapítvány működési körében történő szolgáltatás nyújtásához, közhasznú feladata ellátásához, az Alapítványhoz segítségért forduló válsághelyzetben levő szülő nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szolgáltatás dokumentálása, klienssel való kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa: anya (ha ismert, akkor apa) neve, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság, TAJ szám, lakóhely, tartózkodási hely, családi állapot, telefonszám, e-mail cím, egészségi állapotra vonatkozó adatok, vagyoni helyzetre-, családi helyzetre vonatkozó adatok
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás nyújtása, illetve az utógondozás időtartama
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás nyújtásának elmaradása
Adattovábbítás:
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az ügyfél által önkéntesen kért szolgáltatás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

4. Örökbe fogadni szándékozó szülővel kötött megállapodás/adatlap
Az adatkezelés célja: a Várva Várt Alapítvány működési körében történő szolgáltatás nyújtásához, közhasznú feladata ellátásához, az Alapítványhoz örökbe fogadás céljából forduló szülő nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szolgáltatás dokumentálása, klienssel való kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa: örökbe fogadni szándékozó személy (ha van, akkor házastársa) neve, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság, lakóhely, tartózkodási hely, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozás, telefonszám, e-mail cím, egészségi állapotra vonatkozó adatok, vagyoni helyzetre-, családi helyzetre vonatkozó adatok
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás nyújtása, illetve az utógondozás időtartama
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás nyújtásának elmaradása
Adattovábbítás:
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az ügyfél által önkéntesen kért szolgáltatás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

5. Egyéb adatkezelések
Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek: tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Várva Várt Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben és terjedelemben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Várva Várt Alapítvány és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Várva Várt Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Várva Várt Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Várva Várt Alapítvány a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

A Várva Várt Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Várva Várt Alapítvány az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Várva Várt Alapítvány és az adatkezelésben érintett partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Mindezekmellett tájékoztatjuk a pácienseket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Ennek keretében a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Várva Várt Alapítvány mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvos-lására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Várva Várt Alapítvány késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

IV. Cookie (süti) kezelés
1. Általános információ
A HTTP-cookie (köznyelvben csak cookie, vagy süti) egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit – a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén – a megnyitott Weboldal szervere küld a Weboldalt megnyitó látogató által használt webböngészőnek (pl.: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, stb.), majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a weboldal látogatójának gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. (Minden weboldal használ sütiket.) Fontos azonban kiemelni, hogy a sütik használhatóak negatív célokra is, mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak. A sütiken keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így, ha egy támadó (hacker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetőek.

A Várva Várt Alapítvány saját weboldala a https://varvavart.hu/ domainen érhető el.

Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el sütiket a felhasználó internetezésre használt eszközén::

Bejelentkezés tényének rögzítése
Webshop kosár funkció használata
Chat (csevegés) ablak használata
Weboldal teljesítménymérése
Böngészés elemzése
Feliratkozási szokások mérése
Releváns reklámok megjelenítése
2. A böngésző süti beállításainak személyre szabhatósága
A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhatóak legyenek a böngésző beállításai a sütikre vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata a még a kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen felhasználó számára. Amennyiben számítógépet többen is használják, (például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Rendszeresen frissíteni kell a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítse a böngésző legfrissebb verzióját! Érdemes havonta legalább egyszer utánanézni, hogy nincs-e frissebb verziója a böngészőnek.

3. A sütik használatának célja
A Várva Várt Alapítvány az általa üzemeltetett weboldal alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása és anonim statisztikák képzése érdekében sütiket használ. Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak. Weboldalunk – anonim – látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használ sütiket, amelyek értékes információkkal szolgál a látogatóink oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan.

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a sütik automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre sütit küldtek. Fontos tudni, hogy a sütik használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

4. A Várva Várt Alapítvány által használt sütik
A sütik nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez. Ezen sütik nem teszik lehetővé, hogy olyan adatokat gyűjtsünk, amelyekkel a Felhasználót egyértelműen azonosítani lehetne (személyes adat). Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a süti maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

5. További hasznos linkek
Az alábbi oldalakon többet is megtudhat a sütikről, azok felhasználásáról és a vonatkozó törvényről.

Hogyan használja a Google a cookie-kat?
Wikipedia a sütikről
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Online adatvédelmi és viselkedés alapú hirdetési útmutató
Jogi fórum a sütikről
évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §
https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-interneten/

V. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Várva Várt Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

2. Az érintett hozzáféréséhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Várva Várt Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Várva Várt Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Várva Várt Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. Törléshez való jog
Az alább felsorolt indokok bármelyikének fennállása esetén az érintett kérelmezheti, hogy a Várva Várt Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Várva Várt Alapítvány korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek bármelyikének teljesül esetén:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Várva Várt Alapítvány az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10. Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de maximálisan a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül közlésre, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Várva Várt Alapítvány a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

12. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

13. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Közösségépítés, szemléletformálás

Együtt többet tehetünk! Nincs annál nagyobb öröm számunkra, mint amikor látjuk, hogy egy kisbaba hazatérhet szerető otthonába!

Nagylelkű támogatóink segítsége nélkül számos krízisterhes anyuka maradt volna egyedül problémájával. Legyél te is támogatója ennek a felemelő munkának!

Mentorálás

Heti rendszerességgel látogatunk el gyermekotthonokba, ahol igyekszünk minél több értékes időt együtt tölteni a fiatalokkal.

Emellett zenei programokkal, szabadidős tevékenységekkel és sok-sok élménnyel igyekszünk gazdagítani a lakók életét.

Például speciális, “Hangszín” nevet viselő zenei rendezvényünkön különböző zenei stílusokkal, zenészek életútjával, hangszerekkel ismerkedhettek meg a gyerekek, erdei táborunkban pedig öt felejthetetlen nyári napot tölthettünk el együtt a természetben, internet és térerő nélkül, rengeteg nevetéssel, játékkal, zenéléssel, beszélgetéssel, közös főzéssel.

Az élményprogramok mellett kiemelten fontos számunkra ez egyéni mentorálás, melynek keretében személyes beszélgetésekben igyekszünk olyan kérdésekben segítséget nyújtani mint pályaorientáció, továbbtanulás, jövő tervezés. Napi kapcsolattartással támogatjuk őket a tanulásban, a sportban, a viselkedési zavarok leküzdésében, hogy a lehető legjobban ki tudjanak teljesedni, és sikeres pályát tudjanak befutni.

A célunk az, hogy valamennyi állami gondoskodásban élő gyermek mellett álljon egy olyan mentor, aki személyre szabottan, a fiatal helyzetéhez, korához, kihívásaihoz, érdeklődési köréhez mérten tud neki támogatást nyújtani.

Prevenció

Te is úgy gondolod, hogy rengeteg krízis elkerülhető lenne megfelelő tájékoztatással?

Kapcsolódj be prevenciós programunkba, melynek keretében fiatalokat és szüleiket is megszólító, tudatos és értékorientált szexuális életre felkészítő kurzusokat szervezünk.

Célunk, hogy minél több helyre eljuttassuk ezt a nemzetközileg ismert, biológiai, fejlődéspszichológiai, és kötődéselméleti szempontokra épülő szexuálpedagógiai programot, melynek segítségével a serdülők felelősségteljes, döntésképes felnőttekké válhatnak, megfelelő tájékozódási képességet szerezve az őket körülvevő információáradatban.

Küzdjünk együtt azért, hogy azok a már szinte elfeledett értékek, mint a felelős szexualitás, az önértékelés újra előtérbe tudjanak kerülni, melyek oktatása ma egyre nehezebb feladatot ró pedagógusra, iskolára, szülőkre egyaránt.


Örökbefogadáson gondolkoztok?

Kedves örökbefogadni szándékozó házaspár, köszöntelek Benneteket az oldalunkon és szeretném megköszönni, hogy érdeklődtök az örökbefogadás iránt. Lehet, hogy már határozattal is rendelkeztek és várjátok az első gyermeketek megérkezését vagy éppen egy kistestvért. 

Rendkívül fontos, hogy ez a várakozási idő reményteljes legyen számotokra, ugyanakkor reális elvárásokat tudjatok támasztani magatok és a közvetítésben résztvevő szakemberek felé.

Krízisterheseket támogatunk

Szembesültél azzal, hogy várandós vagy? Váratlanul ért ez a hír? Úgy érzed, hogy nem jókor érkezik ez a gyermek vagy olyan valakitől származik, akitől te nem szeretted volna, fordulj hozzánk bizalommal!

Beszélgessünk, találkozzunk, nézzük át együtt a helyzetedet és elmondjuk neked, hogy mi miben tudunk Neked segíteni. Az elmúlt 12 évben sok hozzád hasonló fiatallal beszélgettünk és nagy részüknek tudtunk olyat mondani vagy adni, amiért ők utólag hálásak voltak és segített nekik abban a nehéz életszakaszukban, amin éppen átmentek. 

Hidd el, hogy ha megoldhatatlannak tűnik a helyzet, amibe kerültél, úgy érzed, hogy gondot jelent a méhedben fejlődő magzat, ebből a helyzetből van kiút. Szeretnénk a döntésedben támogatni, hogy olyan döntést hozhass, amit ma, holnap és 20 év múlva is fel tudsz vállalni és ami olyan része lesz a történetednek, amivel a legbelső részed is azonosulni tud.